UGDYMAS

MYLIMUKŲ DARŽELIO

Programos tikslas

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

MYLIMUKŲ DARŽELIO

Uždaviniai

  1. Užtikrinti vaikui saugius, turiningus ir kūrybiškus ikimokyklinius metus. Puoselėti vaiko individualumą, sudaryti sąlygas asmenybės plėtotei.

  2. Skatinti vaiką veikti, bendrauti, bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, kartu plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį.

  3. Padėti formuotis vaiko bendravimo ir bendrarbiavimo įgūdžiams, skatinti vaiko kalbos ugdymąsi, kaip pagrindinę vaiko bendravimo ir saviraiškos priemonę.

  4. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, skatinant saviraišką įvairiomis meno priemonėmis, siekti, kad vaikas išgyventų kūrybos džiaugsmą.

  5. Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą. Tenkinti judėjimo, saviraiškos, saugumo, aktyvumo poreikį. Brandinti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną.

  6. Sudaryti sąlygas pagrindinei vaikų veiklai – žaidimui. Sukurti saugią, stimuliuojančią ugdomąją aplinką.

  7. Žadinti vaiko poreikį pažinti ir vertinti aplinkinį pasaulį, atrasti žmogaus ir jį supančios aplinkos tarpusavio ryšį.

  8. Sąveikaujant su šeimomis individualizuoti ugdymą. Gerbti kiekvieno vaiko ir jo šeimos kultūros individualumą ir unikalumą.

  9. Padėti vaikui pažinti save, jį supantį pasaulį jam priimtinais pasaulio pažinimo būdais, sudaryti sąlygas pačiam atrasti, skatinti savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.

  10. Padėti vaikui ugdytis savybes, padedančias gyventi nuolat besikeičiančiame pasaulyje: savivertę, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, rūpinimąsi savimi ir kitais, visuomeniškumo jausmą.

UGDYDAMI MAŽUOSIUS VADOVAUJAMĖS ŠIAIS

Principais

ĮVAIROVĖ

Vaikų, šeimų kultūrinė įvairovė suprantama kaip norma ir laikoma, kad visiems vaikams naudinga ugdytis, nes jie praturtina vienas kitą tuo, kad jie yra skirtingi bei padeda pažinti pasaulį tokį, koks jis yra – žmonės skirtingi pagal tautybę, amžių, lytį , pagal išvaizdą, pomėgius ar kt.

AUKŠTI STANDARTAI

Siekiama įžvelgti kiekvieno vaiko maksimalių galių ir gebėjimų ribas, garantuoti tolesnę sėkmingą jų plėtotę. Pedagogai kelia aukštus reikalavimus savo profesionalumui ir ugdymo kokybei.

UGDYMO INDIVIDUALIZAVIMAS

Atsižvelgiama į vaiko raidos ypatumus, individualius vaiko gyvenimo įpročius, sąveikos su kitais ypatumus (mėgsta žaisti vienas, prisirišęs prie suaugusiojo ar kt.), į kiekvieno vaiko unikalumą, jo gyvenimo ritmą. Siekiama, kad ugdomoji aplinka padėtų vaikui saugiai jaustis ir būtų pritaikyta vaiko reikmėms. Grupės aplinka, priemonės skatina kiekvieno vaiko vystymąsi, leidžia rinktis patiems veiklas, žaidimus.

TAUTIŠKUMAS

padedama vaikui perimti tautos, kultūros tradicijas, papročius, etnokultūros vertybes. Drauge su šeimos nariais per tradicines metų šventes bei pasitelkiant kitus ugdymo būdus siekiama, kad nuo mažens vaikai gerbtų tautos tradicijas, papročius, vertybes. Tautiškumo pradmenis ugdomi natūraliai gebant išnaudoti susiklosčiusias situacijas „Čia ir dabar“.

POZYTIVI SĄVEIKA

Auklėtoja vadovaujasi nuostata, kad sąveika tarp jos ir vaiko, vaikų tarpusavio sąveika, ugdytojų tarpusavio sąveika turi lemiamos įtakos vaiko fizinei, socialinei, emocinei, pažintinei ir kalbos raidai. Ugdymo proceso metu siekiama sąveikos, kuri remiasi pagarba, gebėjimu įsiklausyti į kito nuomonę. Skatinamas vaikų pasitikėjimas savo jėgomis, rūpestingumas.

SAVIREFLEKSIJA

Kiekviena auklėtoja atlieka savirefleksiją, savianalizę, stengiasi kritiškai analizuoti savo profesinę veiklą, patirtį, kompetencijas. Ji du kartus per metus atlieka savo profesinės veiklos įsivertinimą ir atsižvelgiant į rezultatus, rengia tobulėjimo planą. Savirefleksijos rezultatai turi reikšmės įstaigos programos tobulinimui.

INTEGRACIJA

Užtikrinamas vaiko asmenybės harmoningumas, fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darna.

PARTNERYSTĖ SU ŠEIMA

Pozityvi pedagogo, vaiko ir šeimos sąveika. Šeima – aktyvus ugdymosi proceso dalyvis, partneris.

HUMANIŠKUMAS

Prigimtines kūrybines vaiko galias ir saviraišką skatina ir puoselėja kūrybiškas pedagogų požiūris į ugdymą.

KŪRYBIŠKUMAS

Gerbti vaiką kaip asmenybę, užtikrinti jo teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį ir asmeninę patirtį.